Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261
 

 
 
 
Przedsiębiorczość jest siłą napędową biznesu...
…a siłą napędową przedsiębiorczości są innowacje!

Powstaje nowa baza usług badawczych i szkoleń

10 kwietnia rozpoczęliśmy aktualizację bazy oferowanych przez naszą uczelnię usług badawczych i szkoleń. Oferta adresowana będzie zarówno do biznesu, jak i instytucji samorządowych, instytucji oświatowych, instytucji ochrony zdrowia, instytucji kulturalnych itp.

Seminarium „Źródła finansowania dla MŚP”

28 marca uczestniczyliśmy w organizowanym przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli dniu informacyjnym pt. „Źródła finansowania dla MŚP”. Seminarium poświęcone było możliwościom pozyskiwania funduszy dla MŚP. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z takimi programami europejskimi jak: Horyzont 2020, Life, COSME. Informacji o poszczególnych programach udzielali eksperci z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Urzędy Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z szczegółowym programem seminarium można zapoznać się na stronie: www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/news/20140313_finansowanie_MsPprogram.pdf

Zakończył się nabór wniosków do programu „Wsparcie w ramach dużego bonu”

20 marca PARP zakończył nabór wniosków do programu „Wsparcie w ramach dużego bonu”. Program przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorców. Wsparcie w jego ramach przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować opracowanie i wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji. Centrum Innowacji i Transferu Technologii podobnie jak w poprzednich latach pomagało przedsiębiorcom w przygotowaniu i składaniu wniosków. Efekty naszej pracy poznamy na przełomie maja i czerwca po ogłoszeniu przez PARP listy rekomendowanych do udzielenia wsparcia wniosków.

Spotkanie Konsorcjum Progres 3

24 lutego na Politechnice Opolskiej odbyło się robocze spotkanie Konsorcjum Progres 3. Głównym tematem spotkania były możliwości pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe w nowej perspektywie unijnej, przede wszystkim w ramach programu Horyzont 2020. Przedstawiciele 14 uczelni Polski, Czech i Słowacji tworzących Konsorcjum, naszą uczelnię reprezentował dyrektor CITT dr inż. Jerzy Tomaszewski, przedstawili obszary badawcze, które mogą zainteresować koalicjantów i stanowić podstawę wspólnych projektów badawczych. Podczas spotkania wykorzystywano metodę burzy mózgów do prac nad matrycą nazwaną Master Mind Matrix. Ma ona stanowić podstawę do tworzenia zespołów badawczych w konkretnych obszarach, które wpisują się w program Horyzont 2020.

Szczegółowe informacje na temat Konsorcjum i spotkania można znaleźć na jego stronie: www.proges3.vsb.cz/en

Badanie ewaluacyjne projektu - wyniki

Centrum Innowacji i Transferu Technologii zakończyło właśnie badanie ewaluacyjne prowadzone w ramach projektu "Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej", realizowanego w latach 2012-2013, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań, które można pobrać pod adresem: Raport_z_badania_ewaluacyjnego_2013.pdf
17 maj 2017
25 styczeń 2017
Nabór ekspertów
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji poszukuje specjalistów naukowych, biznesowych i projektowych, w tym branżowych, gospodarczych, w zakresie innowacji, B+R, wdrożeń, komercjalizacji, procesów technologicznych, itd.do realizowanych działań i projektów. Czytaj dalej >
30 listopad 2016