Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 (33) 8279318 lub 336
fax: +48 (33) 8279318
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Strona internetowa Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Magdalena Frycz - mfrycz@ath.bielsko.pl


konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261
 

 
 
Innowacyjność Akademicka - nowe wyzwanie dla nauki i przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość jest siłą napędową biznesu...
…a siłą napędową przedsiębiorczości są innowacje!

Współczesne społeczeństwa w coraz większym stopniu są społeczeństwami opartymi na wiedzy. Ich podstawowymi cechami wskazywanymi przez teoretyków są konkurencyjność, innowacyjność oraz sprawnie działający system edukacji permanentnej.  Te trzy podstawowe cechy są ściśle ze sobą powiązane, nie ma bowiem mowy o konkurencyjnej gospodarce bez tworzenia, wprowadzania i korzystania z innowacyjnych rozwiązań takich jak nowe produkty, rozwiązania technologiczne, technologie i systemy organizacji zarządzania i motywacji. Innowacje stają się głównym czynnikiem rozwoju w społeczeństwach opartych na wiedzy. Promocja osiągnięć naukowych, wzrost ich znaczenia dla rozwoju innowacyjności gospodarki oraz wzmocnienie współpracy środowisk naukowych, gospodarczych i administracji to podstawowe cele stojące przed polskimi uczelniami w nadchodzących latach.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, jako jedyna publiczna uczelnia na Podbeskidziu posiadająca pełne prawa akademickie przywiązuje dużą wagę nie tylko do edukacji, ale także do bieżących kontaktów ze środowiskiem biznesowym i samorządowym. Powstałe w 2009 roku Centrum Innowacji i Transferu Technologii stanowi odpowiedź uczelni na rosnące zainteresowanie współpracą środowiska naukowego z przedstawicielami świata biznesu oraz podstawę rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. p.o. Dyrektora Centrum jest dr inż. Honorata Howaniec

Głównym celem CITT jest pomoc w ukierunkowaniu kapitału intelektualnego Akademii Techniczno-Humanistycznej tak, by uczelnia stała się istotnym ośrodkiem transferu innowacji i technologii w regionie i kraju. Do najistotniejszych zadań Centrum należą:

  • Promocja oferty technologicznej oraz badawczej Akademii Techniczno-Humanistycznej;
  • Koordynacja współpracy naukowo-badawczej między uczelnią a środowiskiem biznesowym;
  • Doradztwo w sprawach ochrony własności przemysłowej, patentów i praw autorskich pracowników ATH;
  • Świadczenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym (w tym szkolenia, warsztaty, audyty technologiczne);
  • Doradztwo w zakresie możliwości finansowania innowacyjnych przedsięwzięć (wykorzystania środków unijnych);
  • Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej oraz powstawania innowacyjnych firm (min. wspieranie działalności Inkubatora Przedsiębiorczości, tworzenia tzw. firm odpryskowych typu spin off, spin out);
  • Świadczenie usług informacyjno-promocyjnych z obszaru innowacji, sieci współpracy, pozyskiwania technologii oraz praw własności intelektualnej.
     

 
25 styczeń 2017
Nabór ekspertów
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji poszukuje specjalistów naukowych, biznesowych i projektowych, w tym branżowych, gospodarczych, w zakresie innowacji, B+R, wdrożeń, komercjalizacji, procesów technologicznych, itd.do realizowanych działań i projektów. Czytaj dalej >
30 listopad 2016
03 listopad 2016
Jak skutecznie patentować

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją na stronie NCBIR w wersji pdf oraz animacji Czytaj dalej >