Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261
 

 
 
 
Przedsiębiorczość jest siłą napędową biznesu...
…a siłą napędową przedsiębiorczości są innowacje!

PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akademii Techniczno-Humanistycznej, dzięki wsparciu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje projekt „PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na systemie wdrażania nowych technologii”.

Czytaj więcej...

Wspracie w ramach Dużego Bonu

Firma Estel s.c. wspólnie z Akademią Techniczno-Humanistyczną realizowała projekt "Wzrost innowacyjności i konkurencyjności ESTEL s.c. poprzez projekt i badania prototypu urządzenia do automatycznego nawijania krótkich serii rolek kasowych". Projekt realizowany była w ramach programu Wsparcie w ramach Dużego Bonu – edycja 2014. 
Czytaj więcej...

Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 2012/2013

Projekt był realizowany w latach 2012-2013, z myślą o dalszym wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej oraz innowacji i komercjalizacji technologii w ramach działalności Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Główne działania:

  1. Udział w wystawach i targach dotyczących współpracy jednostek naukowych
    z przedsiębiorstwami, jak również w konferencjach i wizytach studyjnych poświęconych tej problematyce, w tym zakup publikacji i prasy fachowej związanej z tematyką projektu.
  2. Działalność informacyjno-promocyjna polegająca na prowadzeniu działań edukacyjnych dotyczących przedsiębiorczości akademickiej, innowacji, transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, adresowana do studentów i kadry naukowej uczelni.
  3. Zakup usług szkoleniowych-doradczych dotyczących przygotowania i wdrożenia uczelnianego systemu zarządzania własnością intelektualną w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
  4. Uruchomienie panelu analityczno-doradczego z udziałem ekspertów z różnych dziedzin, prowadzących indywidualne doradztwo dla firm z regionu zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań.
  5. Dalszy rozwój organizacyjny i kadrowy Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program przygotowania zawodowego specjalistów — liderów transferu innowacji i nowoczesnych technologii do firm na pograniczu polsko-czeskim

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2011-2013 wspólnie z VSB Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie. Obejmowało partnerskie działania edukacyjne i naukowe, rozwijające współpracę w sferze innowacji pomiędzy kadrą dydaktyczno-naukową i studentami obu uczelni oraz firmami działającymi na pograniczu polsko-czeskim. Dzięki temu projektowi uczelnia nabyła innowacyjne urządzenie diagnostyczne - tester magnetycznej pamięci metalu oraz najnowocześniejszy zestaw wideokonferencyjny, umożliwiający komunikację z partnerem czeskim.

Projekt był współfinansowany z Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Strona projektu: www.interdiago.eu.


 

Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 2011/2012

Projekt realizowany w latach 2011-2012 był adresowany do studentów i absolwentów uczelni, a także kadry akademickiej oraz współpracujących z uczelnią przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu, deklarujących zainteresowanie problematyką przedsiębiorczości akademickiej oraz innowacji i komercjalizacji technologii. Wspierał szereg celów min.:
- intensyfikację i poprawę efektywności współpracy pomiędzy uczelnią a środowiskiem gospodarczym w ramach działalności Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
- podniesienie kwalifikacji kadr Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników prac badawczych,
- upowszechnianie wśród przedsiębiorców informacji o innowacyjnych projektach powstających w środowisku akademickim.
Główne działania:
A. Przeprowadzenie badań diagnozujących potrzeby firm w zakresie: dostępu do wiedzy o innowacjach, zapotrzebowania na usługi badawczo-rozwojowe i wsparcia we wdrażaniu nowoczesnych technologii, jak również zainteresowania pozyskaniem wykwalifikowanej kadry spośród absolwentów uczelni.
B. Organizacja trzech konferencji naukowych poświęconych innowacyjności i komercjalizacji wyników badań oraz rozwojowi technologicznemu firm, adresowanych głównie do studentów i kadry naukowej uczelni oraz do przedsiębiorców z regionu.
C. Stworzenie tzw. mapy kompetencji badawczo-rozwojowych uczelni, w postaci relacyjnej bazy danych - przewodnika dla firm oraz innych instytucji zainteresowanych współpracą z uczelnią w zakresie wykorzystania wyników prowadzonych badań w celach komercyjnych i ogólnogospodarczych.
D. Wdrożenie programu wyjazdów kadry akademickiej oraz studentów i absolwentów na krajowe i zagraniczne wystawy, targi, konferencje i wizyty studyjne dotyczące współpracy sfery nauki z biznesem. Uczestnicy programu zbierają ciekawe pomysły, nowinki techniczne czy rozwiązania innowacyjne możliwe do implementacji w przedsiębiorstwach zainteresowanych rozwojem technologicznym oraz przydatne w dalszej pracy naukowej i zawodowej, wzmacniające ich kompetencje i kontakty, niezwykle pomocne w świadczeniu usług badawczo-rozwojowych na rzecz gospodarki
E. Program edukacyjny dla studentów i absolwentów uczelni - wykłady i ćwiczenia o tematyce innowacji i nowoczesnych technologii oraz kurs języka angielskiego technicznego i wyjazdy studyjne do wiodących pod względem innowacyjności firm w regionie. 
F. Diagnoza potrzeb technologicznych - pilotażowa usługa badawczo-rozwojowa dla zainteresowanych firm, świadczona przez kadrę naukową uczelni oraz ekspertów zewnętrznych. Jej celem jest identyfikacja obszarów wymagających rozwoju technologicznego, wyznaczenie możliwych i najbardziej korzystnych dla firmy kierunków rozwoju z punktu widzenia poprawy konkurencyjności technologicznej, rekomendacje w zakresie optymalnych innowacyjnych rozwiązań produktowych, technologicznych i organizacyjnych oraz proponowane scenariusze ich wdrożenia.
Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przemysłowy klaster technologiczny — pro-gospodarczy rozwój transgranicznej polsko-słowackiej sieci innowacji i nowych technologii

Projekt realizowany w latach 2011-2013 wspólnie z Uniwersytetem Technicznym w Żylinie oraz organizacją pozarządową CEIT w Żylinie. Jego celem była promocja nowoczesnych rozwiązań naukowych wśród podmiotów działających na pograniczu polsko-słowackim oraz ich integracja ze środowiskiem akademickim, w ramach powstającej sieci innowacji i nowych technologii. Dzięki temu projektowi uczelnia testuje innowacyjną technikę monitoringu bezpieczeństwa konstrukcji wielkogabarytowych za pomocą światłowodów z siatką Bragg'a.
Projekt jest współfinansowany z Programu Europejskiej Współpracy Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
Strona projektu: www.ptklaster.eu/
 

Przedsiębiorczość Akademicka na START

Program promocji przedsiębiorczości w uczelniach wyższych w woj. śląskim, realizowany w latach 2011-2013 w partnerstwie z innymi ośrodkami akademickimi w regionie: tj.: Politechnika Śląska w Gliwicach – lider, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Częstochowska, Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie ukierunkowany na promowanie zakładania działalności gospodarczej wykorzystujących nowe technologie.
Projekt był dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

Sprężyna kariery

Program mający na celu rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawę jakości kształcenia, zapewniający studentom wsparcie edukacyjne i zawodowe poprzez: program zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki, szkolenia i warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości, organizację targów pracy, konferencji i seminariów, praktyki studenckie i płatne staże zawodowe. Projekt realizowany w latach 2009-2015
Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Strona projektu: www.sk.ath.bielsko.pl/


 

Obraz pogranicza polsko-czeskiego w oczach młodych artystów

Projekt realizowany wspólnie z Galerią ATH w okresie od kwietnia do września 2012r. na terenie Bielska-Białej oraz Ostrawy, zakres oddziaływania obejmował powiat bielski oraz kraj morawsko-śląski. Głównym celem projektu były działania pogłębiające poczucie więzi z kulturą pogranicza polsko-czeskiego poprzez nawiązanie kontaktów oraz stworzenie podstaw do kształtowania trwałych więzi transgranicznych między społecznościami Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i Uniwersytetu w Ostrawie.
Projekt był dofinansowany ze środków Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (mikroprojekty).

Budowa kompleksu innowacyjnych laboratoriów modułowych A i B — na potrzeby gospodarki regionu

Dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii powstają dwa nowoczesne laboratoria modułowe A i B. Wyniki projektów badawczych, realizowanych w tych laboratoriach mogą być nieodpłatnie i szeroko upowszechniane wśród wszystkich zainteresowanych firm, co jest zachętą dla wielu przedsiębiorstw, które dopiero stawiają pierwsze kroki w dziedzinie korzystania z usług badawczo-rozwojowych. Nawiązanie współpracy z laboratoriami Centrum Innowacji i Transferu Technologii umożliwia im bezpłatny dostęp do wiedzy technicznej oraz jej aplikację na własne potrzeby rozwojowe. Projekt został zakończony w roku 2012. Wyposażenie obu modułów to m.in.:
·    ultranowoczesny system wielopłaszczyznowy MTS,
·    specjalistyczna komora do prowadzenia badań starzeniowych,
·    maszyny do badań tworzyw sztucznych, elastomerów, materiałów kruchych,
·    infrastruktura komputerowa umożliwiająca prowadzenia analiz i symulacji konstrukcji wirtualnych,
·    zestawy do badań NDT ultradźwiękowych,
·    bezdotykowy system pomiaru przemieszczeń i odkształceń konstrukcji przemysłowych ARAMIS, zestaw do badań wiroprądowych,
·    uniwersalna maszyna wytrzymałościowa,
·    mikrotwardościomierz,
·    specjalistyczne urządzenie do badania wytrzymałości elementów konstrukcji wykonanych z drewna litego lub klejonego,
·    infrastruktura komputerowa z programowaniem metody elementów skończonych.


Budowa kompleksu innowacyjnych laboratoriów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na potrzeby gospodarki regionu – moduł A
Całkowita wartość projektu (PLN): 3 093 866,76
Koszty kwalifikowalne (PLN): 3 093 866,75
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 2 629 786,73

Budowa kompleksu innowacyjnych laboratoriów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na potrzeby gospodarki regionu – moduł B
Całkowita wartość projektu (PLN): 2 719 550,42
Koszty kwalifikowalne (PLN): 2 719 550,41
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 2 311 617,84


 
Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.

13 listopad 2017
ATH na konferencji „Fundusze europejskie dla firm”

Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z ATH przy wsparciu z funduszy europejskich, zapraszamy na nasze stoisko już 15 listopada do Hotelu Altus w Katowicach.

 

Czytaj dalej >
09 sierpień 2017
Konkurs na akademicki escape room

 ATH i HURRY UP ogłaszają konkurs na projekt escape roomu. Udział w konkursie to niepowtarzalna szansa na rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i kreatywności.

Czytaj dalej >
11 lipiec 2017
Konkurs na innowacje

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski.

Czytaj dalej >