Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. +48 (33) 8279318 lub 336
fax: +48 (33) 8279318
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Strona internetowa Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Magdalena Frycz - mfrycz@ath.bielsko.pl


konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261
 

 
 
Innowacyjność Akademicka - nowe wyzwanie dla nauki i przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość jest siłą napędową biznesu...
…a siłą napędową przedsiębiorczości są innowacje!

Obowiązujące regulacje prawne związane z własnością intelektualną oraz realizacją usług badawczych i współpracą z przedsiębiorstwami: 


25 marca 2015 roku Senat ATH uchwalił przyjęcie Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Regulamin w pełnym brzmieniu dostępny jest poniżej.


Pliki do pobrania:

  1. Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

W dniu 1 października br. znowelizowane zostały zasady świadczenia usułg badawczych oraz usług podstawowych oraz współpracy z podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi.  Pełen tekst obowiązującego Zarządzenia wraz z załącznkami dostępne poniżej.
 

Pliki do pobrania:
  1. Zarządzenie nr 842/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 1 października 2014 roku w sprawie uregulowania zasady zawierania umów o realizację prac i usług badawczych oraz usług podstawowych z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi lub innymi jednostkami
  2. Umowa
  3. Umowa 2
  4. Protokół zdawczo-odbiorczy
  5. Potwierdzenie usługi badawczej
  6. Wzór zapytania
  7. Kosztorys

W dniu 1 pażdziernika br zarządzeniem nr 841/2014/2015 wprowadzono w życie Model współpracy trójstronnej: uczelnia – przedsiębiorstwo – pracownicy naukowo-dydaktyczni/studenci/doktoranci regulujący stosunki pomiędzy ww. grupami w trakcie realizacji umów zewnętrznych. Proponowany Model jest alternatywnym rozwiązaniem do regulacji obejmujących zasady zawierania umów na prace badawcze. Pełen tekst Zarządzenia oraz komplet dokumentów dostępny poniżej.

Pliki do pobrania:

1. Zarządzanie nr 841/2014/2015 w sprawie wprowadzenia Modelu współpracy trójstronnej: uczelnia – przedsiębiorstwo – pracownicy naukowo dydaktyczni/studenci/doktoranci.
2. Załącznik nr 1  Wzór umowu pomiędzy Uczelnią/ CITT a przedsiębiorcą
3. Załącznik nr 2  Karta zlecenia 
4. Załącznik nr 3  Wzór umowy między przedsiębiorcą a pracownikiem naukowym 
5. Załącznik nr 4  Raport cząstkowy dotyczący prac w ramach zamówienia
6. Załącznik nr 5  Wymagania dotyczące zawartości manuala 
7. Załącznik nr 6  Harmonogram prac 
8. Załącznik nr 7  Protokół zdawczo-odbiorczy 
9. Załącznik nr 8  Oferta dotycząca testowania maszyny
10. Załącznik nr 9 Formularz oceny oferty 
10. Załącznik nr 10 Wzór umowy konsorcjum
11. Załącznik nr 11 Umowa nieodpłatnego przeniesienia praw 
12. Załącznik nr 12 Umowa odpłatnego przeniesienia praw  

Informacje dostępne także na stronie projektu: www.innowacje.bielsko.pl

Model współpracy trójstronnej został opracowany w ramach projektu „PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
25 styczeń 2017
Nabór ekspertów
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji poszukuje specjalistów naukowych, biznesowych i projektowych, w tym branżowych, gospodarczych, w zakresie innowacji, B+R, wdrożeń, komercjalizacji, procesów technologicznych, itd.do realizowanych działań i projektów. Czytaj dalej >
30 listopad 2016
03 listopad 2016
Jak skutecznie patentować

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją na stronie NCBIR w wersji pdf oraz animacji Czytaj dalej >